Home > Inwoners > Wegen, parkeren en vervoer > Vaargeul naar de haven Noordpolderzijl

Vaargeul naar de haven Noordpolderzijl

haven Noordpolderzijl

Ieder jaar baggeren de gemeente Eemsmond en het waterschap Noorderzijlvest de haven in Noordpolderzijl. Dit kost veel geld en heeft helaas niet het gewenste effect. Gemeente en waterschap onderzoeken daarom een mogelijke structurele oplossing.

De gemeente Eemsmond en het Waterschap Noorderzijlvest zoeken een structurele, kostenbesparende en duurzame oplossing voor het dichtslibben van de vaargeul bij de haven van Noordpolderzijl. Een spoelzee, vergelijkbaar met Waddenzee-haventjes aan de Duitse kust, zoals bijvoorbeeld bij Nessmersiel, lijkt een ideale oplossing. Eemsmond en het waterschap onderzoeken nu of deze oplossing ook daadwerkelijk geschikt is voor Noordpolderzijl en in welke vorm deze aan alle wet- en regelgeving kan voldoen. 

Waardoor slibt de vaargeul dicht?

De oorzaak van het dichtslibben heeft een natuurlijke achtergrond. Vanwege de aanleg van de deltadijk en om het waterbeheer beter af te stemmen op de wensen en behoeften in het binnenland, werd in 1981 het gemaal Noordpolderzijl gebouwd. Hiermee kwam de functie van het oude spuisluisje te vervallen. Het gemaal pompt immers kleine hoeveelheden water uit de polder naar de zee. Het verder opslibben van de kwelders (een natuurlijk proces) zorgt ervoor dat de vaargeul en het haventje steeds hoger komen te liggen. Met als resultaat dat er bij vloed steeds minder water op de kwelder spoelt en bij eb dus ook steeds minder weer terug. En zonder (getijde)stroming slibt elke plek op de Waddenzee dicht. 

Wat doen we er tegen?

Al jaren wordt ieder voorjaar de aanloopgeul naar de haven gebaggerd. Zo ook in het voorjaar van 2015. De geul wordt dan als het ware leeg geschraapt, zodat er weer water in kan stromen. Dit baggeren kost veel geld en heeft bovendien niet het gewenste effect: al na één storm slibt de geul weer dicht. Reden te meer om het onderzoek naar een definitieve oplossing voort te zetten. 

Wat is een spoelzee?

Een spoelzee is een meer dat onder invloed van de getijden vol- en leegloopt. Bij vloed stroomt het meer vol, bij eb stroomt het weer leeg. Door het vol- en leeglopen van het meer goed af te regelen, kunnen we voorkomen dat de vaargeul steeds weer dichtslibt. Deze natuurlijke oplossing vraagt weinig onderhoud, kan volledig automatisch en er hoeft niet meer gebaggerd te worden.

Video spoelzee Duitsland

In deze video ziet u hoe de spoelzee bij Nessmersiel in Duitsland werkt.

Hoe weten we of dit ook werkt voor Noordpolderzijl?

Op een aantal plaatsen in Duitsland is een spoelzee aangelegd die al tientallen jaren prima werkt. De vaargeul van Noordpolderzijl is qua lengte, ligging en samenstelling van de bodem vergelijkbaar met de locaties in Duitsland. Het zou dus moeten werken.

Is een spoelzee realiseerbaar in Noordpolderzijl?

Op dit moment wordt onderzocht of een spoelzee realiseerbaar is in Noordpolderzijl. We kijken op welke manier de spoelzee kan voldoen aan de wet- en regelgeving en zoeken uit of dit inderdaad een structurele oplossing voor de vaargeul Noordpolderzijl kan zijn. Momenteel wordt er een kosten-batenanalyse (mKBA) uitgevoerd voor de spoelzee, zowel binnen- als buitendijks. Op basis van deze mKBA zal er een voorkeursvariant naar voren komen. 

Vragen

Gemeente Eemsmond
Contactpersoon: de heer A. Piso
Tel: 0595 - 437 555

Waterschap Noorderzijlvest
de heer G. Zantingh
Tel: 050 - 304 89 11