Home > Inwoners > Belastingen > Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als u op 1 januari van het belastingjaar een onroerende zaak in bezit hebt of gebruikt in Eemsmond. Dit kan zowel een woning zijn (eigendom) als een niet-woning (eigendom en/of gebruik).

Kosten OZB per jaar

De hoogte van de OZB wordt berekend door de WOZ-waarde van een pand te vermenigvuldigen met het OZB-tarief. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Er gelden verschillende percentages voor eigenaren van zowel woningen als niet-woningen en gebruikers van niet-woningen. De tarieven voor het huidige belastingjaar vindt u in onderstaande tabel:

Categorie Tarief 2018 in %
Eigenaar van een woning 0,2455
Eigenaar van een niet-woning 0,4186
Gebruiker van een niet-woning 0,3371

Betaling

U betaalt de OZB via het aanslag-/beschikkingsbiljet welke medio eind februari van ieder belastingjaar aan u toegezonden wordt. 

Verrekening bij verkoop

Voor de belastingplicht van de OZB is de situatie op 1 januari van elk belastingjaar leidend. Verkoop van uw onroerende zaak en/of beëindiging van gebruik in het lopende belastingjaar leidt daardoor niet tot een vermindering van de belastingplicht voor de resterende volledige maanden van het huidige belastingjaar. Het is wel mogelijk de OZB-eigenaren via de notaris te verrekenen met de koper. 

Links