Home > Inwoners > Bouwen en wonen > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Als u iets wilt bouwen, verbouwen of slopen dan moet u dit aan de gemeente melden. Vaak heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig (vroeger bouwvergunning of kapvergunning). Dit regelt u met uw DigiD via www.omgevingsloketonline.nl. U kunt zonder DigiD daar ook een vergunningcheck doen.

Eén omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. Met deze wet heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Niet altijd een vergunning nodig

U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

  • een vergunning nodig heeft;
  • geen vergunning nodig heeft, maar wel meldingsplichtig bent;
  • geen vergunning nodig heeft.

Bomen kappen meestal zonder vergunning

In principe mogen de meeste bomen in de gemeente Eemsmond zonder omgevingsvergunning gekapt worden. De gemeente wil waardevolle bomen en erven echter behouden en beschermen. Er zijn daarom een paar uitzonderingen waar u een omgevingsvergunning voor nodig heeft.

Voor bomen en beplanting die staan vermeld op de bomenlijst (pdf) en ervenlijst (pdf) moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht.

Omgevingsvergunning aanvragen

Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u deze met uw DigiD via www.omgevingsloket.nl aanvragen. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.

Bestemmingsplannen

Ook zijn geldende bestemmingsplannen van belang voor de aanvraag van een vergunning. Informeer voordat u een vergunning aanvraagt altijd even bij de gemeente.

Welstandseisen

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, wordt een bouwplan door de welstandscommissie getoetst aan de welstandseisen. De gemeente Eemsmond heeft in haar welstandsnota (pdf, 5Mb) met bijbehorende welstandskaart (pdf, 5Mb) duidelijk aangeven welke welstandseisen er per gebied gelden. Het is verstandig om, voordat u een vergunning aanvraagt, rekening te houden met de welstandseisen. Dit voorkomt teleurstellingen.

Publicatie

De gemeente publiceert alle vergunningaanvragen binnen 2 weken na ontvangst in de Ommelander Courant en op de pagina officile bekendmakingen. Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt. Ook het verlenen van een vergunning wordt door de gemeente bekend gemaakt.

Kosten van een omgevingsvergunning

Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning staat in de legesverordening.