Home > Inwoners > Nieuws > Inspraak beeldkwaliteitsplannen Uithuizen

Inspraak beeldkwaliteitsplannen Uithuizen (13-07-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 25-08-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond maken bekend dat nieuwe plannen in voorbereiding zijn voor de locaties:

  1. voormalig City Theater Leeuwstraat-Uithuizen
  2. Departementsstraat/Hogelandsterweg-Uithuizen

De betreffende locaties zijn momenteel onbebouwd. De hier voorheen aanwezige panden zijn de afgelopen periode gesloopt. Het is van belang dat de nieuwbouw op beide locaties voldoende beeldkwaliteit heeft. Voor deze locaties zijn daarom beeldkwaliteitsplannen opgesteld waarin richtlijnen worden gegeven voor plaatsing van de bebouwing, de vormgeving en het aanzicht. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen de welstandsnota voor deze gebieden aan te vullen met beide beeldkwaliteitsplannen.

Voor Leeuwstraat Uithuizen zijn nu de welstandscriteria van het gebied 3 Oude Kernen van toepassing. Voor de locatie Departementsstraat Uithuizen zijn deels de welstandscriteria van het gebied 3 Oude Kernen en deels gebied 6 naoorlogs gepland van toepassing.  Voorgesteld wordt om de Welstandsnota aan te passen voor toekomstige nieuwbouw op beide locaties. De hiervoor genoemde criteria worden buiten werking gesteld. Hiervoor in de plaats worden de beeldkwaliteitsplannen ‘Voormalig City Theater Leeuwstraat-Uithuizen’ en ‘Departementsstraat/Hogelandsterweg-Uithuizen’ toegevoegd aan de Welstandsnota.

Terinzagelegging

Van vrijdag 14 juli 2017  tot en met donderdag 24 augustus 2017 liggen de ontwerpen van de beeldkwaliteitsplannen/aanvulling Welstandsnota Gemeente Eemsmond ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Ook kunt u het downloaden van www.eemsmond.nl.

U kunt in de periode van terinzagelegging uw reactie geven op de voorgestelde beeldkwaliteitsplannen/aanvulling Welstandsnota.  Dat kan schriftelijk of mondeling. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met Ria Uilenberg van de afdeling Beleid via (0595) 43 75 90.