Buurtbudget

Bewoners(verenigingen) die willen investeren in de leefbaarheid van hun buurt kunnen subsidie aanvragen. Deze subsidie wordt buurtbudget genoemd en kan 1 keer per jaar, vóór 1 maart, aangevraagd worden. 

Waarvoor buurtbudget

Er kan budget worden aangevraagd voor het organiseren van kleinschalige activiteiten of het realiseren van voorzieningen in de buurt. De gemeente selecteert de initiatieven op originaliteit en noodzaak voor de buurt.

Voor buurtbudgetten is maximaal € 25.000,- per jaar beschikbaar. De maximale subsidie per aanvraag is afhankelijk van het totaal aantal ingediende aanvragen en de begroting van de activiteit.

Voor welke kosten subsidie

Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • materiaalkosten
 • kosten voor gebruik van ruimtes
 • administratieve kosten

Kosten waar geen subsidie voor wordt verstrekt zijn:

 • consumpties
 • betaling van beroepskrachten van gesubsidieerde organisaties

Draagvlak van bewoners

Elke buurt kan in aanmerking komen voor het buurtbudget. Belangrijk hierbij is voldoende draagvlak binnen een buurt voor de geplande activiteit. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een vergaderverslag van de buurtvereniging of uit een handtekeningenlijst van omwonenden.

Buurtbudget aanvragen

Naast organisaties als buurtverenigingen, wijkverenigingen en dorpsverenigingen kunnen inwoners zelf ook buurtbudget aanvragen. Alle aanvragen worden getoetst aan de Subsidieverordening 2012 en de Uitvoeringsregels Subsidiebeleid (pdf) van de gemeente Eemsmond.

Subsidieregels

Om in aanmerking te komen voor buurtbudget gelden de volgende regels:

 • een aanvraag mag 1 keer per jaar worden ingediend;
 • de termijn voor het indienen van een aanvraag sluit op 1 maart;
 • de activiteit moet gericht zijn op de bevordering van de leefbaarheid in een buurt binnen de gemeente Eemsmond;
 • er moet een begroting worden meegestuurd en voor aanvragen boven € 500,- ook een offerte;
 • voldoende draagvlak moet worden aangetoond door bijvoorbeeld een handtekeningenlijst of vergaderverslag;
 • 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag mag er geen subsidie zijn verleend voor dezelfde activiteit.

Aanvraagformulier

U kunt buurtbudget aanvragen met het aanvraagformulier buurtbudget (pdf).

Contact over buurtbudget

Als u vragen heeft over buurtbudget dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerker Samenlevingszaken, Petra Zuidema. Of per e-mail via p.zuidema@eemsmond.nl.