Home > Inwoners > Subsidies en sponsoring > Bouw jij mee aan de toekomst van je dorp?

Bouw jij mee aan de toekomst van je dorp?

Zie jij kansen om de leefbaarheid in je dorp te verbeteren met een initiatief of project? Je kunt daarvoor een eenmalige financiële bijdrage aan de gemeente vragen in de vorm van subsidie. Wanneer jouw idee een relatie heeft met één van de kernopgaven uit het Woon- en Leefbaarheidsplan, dan kun je onder voorwaarden in aanmerking komen. Behalve voor het project kun je ook een bijdrage vragen voor procesbegeleiding of planvorming. Bijvoorbeeld voor het maken van een dorpsvisie.Bouw jij mee aan de toekomst van je dorp?

Subsidie aanvragen

Je kunt eenmalig een aanvraag indienen met het formulier subsidie Maatschappelijke Initiatieven (pdf). Naast het formulier vragen we een uitgewerkt projectplan met daarin onder andere een begroting. In het formulier staat aangegeven welke bijlagen je nog meer moet meesturen.

Je kunt de aanvraag gedurende het hele jaar doen waarbij je rekening moet houden met de volgende inlever-  en behandeldata:

Ingeleverd voor: Behandeld op:
10 mei 2018 16 mei 2018
14 juni 2018 20 juni 2018
12 juli 2018 18 juli 2018
13 september 2018 19 september 2018
18 oktober 2018 24 oktober 2018
22 november 2018 28 november 2018

Na de behandeling volgt een advies aan het college om de subsidie wel of niet te verstrekken. Heb je vragen, hulp of advies nodig dan kun je terecht bij Petra Zuidema via p.zuidema@eemsmond.nl of Ineke Kalteren (i.kalteren@eemsmond.nl). Of telefonisch via 0595 - 437 555.

Wanneer komt een initiatief in aanmerking?

 • Het initiatief komt van inwoners (via een stichting of vereniging] of van een maatschappelijke organisatie.
 • Het draagt bij aan de leefbaarheid in de dorpen en is gerelateerd aan één van de kernopgaven uit het Woon-en Leefbaarheidsplan.
 • Er is voldoende (aantoonbaar) draagvlak bij belanghebbenden in de buurt of het dorp.
 • Inwoners werken zelf mee aan het initiatief en er wordt gezorgd voor cofinanciering.

Wanneer kun je er geen gebruik van maken?

Je kunt in elk geval geen gebruik maken van deze subsidie wanneer:

 • het initiatief een reguliere taak van de gemeente is of gelijk is aan initiatieven die al worden gesubsidieerd door de gemeente;
 • er sprake is van een financieel belang voor indieners;
 • de uitvoering van het initiatief doorloopt tot na 2020;
 • de aanvraag erop gericht is om achterstallige en ongedekte structurele kosten mee te kunnen betalen.

De 5 kernopgaven uit het Woon- en Leefbaarheidsplan

Door middel van kernopgaven willen we invulling geven aan leefbaarheid en betrokkenheid en krachtige buurten en dorpen,die samen een toekomstbestendige en duurzame regio vormen:

 1. Sociale vitaliteit en het werken aan lokale doelen
 2. Nieuwe kansen voor kinderen
 3. Van zorgstructuur naar zorgprestatie
 4. Het wonen van de toekomst
 5. Krachtige kernen

Een uitgebreide toelichting op deze kernopgaven staat beschreven in het Woon- en Leefbaarheidsplan: Noord Groningen Leeft (pdf, 5MB).

Regelgeving

Aanvragen worden getoetst aan de subsidieverordening 2012 en de subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven WLP. De subsidieregeling is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het Woon- en Leefbaarheidsplan.

Overzicht initiatieven WLP