Home > Inwoners > Contact > Bezwaar maken tegen een besluit

Bezwaar maken tegen een besluit

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente en wilt u daar op reageren, dan kan dat door het indienen van een bezwaarschrift. Dat kan een beslissing zijn van het college, de burgemeester of de gemeenteraad. U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit indienen.  

Vermeldt u bij het indienen van een bezwaarschrift in elk geval het volgende:

  1. Uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer
  2. Het besluit waartegen u bezwaar maakt en de datum waarop dat besluit is genomen
  3. De redenen van bezwaar: waarom bent u het niet eens met het besluit.
  4. De datum waarop u het bezwaarschrift zendt.

Uw bezwaarschrift moet u ondertekenen. Wilt u ook een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt bijvoegen? U kunt uw bezwaarschrift langsbrengen in het gemeentehuis aan de Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen.  Geeft u in de adressering duidelijk aan voor wie de brief bedoeld is: het college, de burgemeester of de gemeenteraad. Wilt u uw klacht via de post versturen, doet u dat dan naar onderstaand adres:

Gemeente Eemsmond
t.a.v. het College van B&W | de burgemeester | de gemeenteraad *
Postbus 11
9980 AA Uithuizen

* de adressering is afhankelijk van het besluit waartegen u bezwaar maakt en wie dat besluit heeft genomen

Afhandeling bezwaarschrift

Na ontvangst van het bezwaarschrift wordt zo snel mogelijk telefonisch contact met u opgenomen om samen te kijken naar de beste behandelwijze van uw bezwaarschrift. De gemeente Eemsmond heeft ervoor gekozen om bezwaren bij voorkeur op informele wijze af te handelen. Bij deze aanpak wordt op een praktische manier gezocht naar een oplossing voor uw bezwaar. Wanneer u een formele afhandeling van uw bezwaar wilt, dan kan dat altijd. In dat geval wordt uw bezwaarschrift behandeld door een externe commissie voor bezwaar- en beroepschriften. U wordt dan uitgenodigd voor een hoorzitting op het gemeentehuis. Naar aanleiding van de stukken en de hoorzitting brengt de bezwarencommissie advies uit over uw bezwaarschrift. U ontvangt dan een besluit op bezwaar. Als u het met de beslissing op het bezwaar niet eens bent, kunt u beroep instellen bij een hogere instantie. In de beslissing op bezwaar staat hoe u dat moet doen.

Voorlopige voorziening

Belangrijk om te weten is dat bij het indienen van een bezwaarschrift de werking van het bestreden besluit niet wordt uitgesteld. Dat betekent dat het besluit wordt uitgevoerd, ongeacht of er een bezwaarschrift is ingediend. Als u dit wilt voorkomen kunt u, gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift of daarna, een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ indienen bij de rechtbank. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Stuurt u dan een brief naar het volgende adres:  

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland
Postbus 150
9700 AD Groningen

Heeft u vragen over de behandeling van uw bezwaarschrift, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Eemsmond, via telefoonnummer (0595) 437 555.