Home > Inwoners > Bouwen en wonen > Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. De functie van gronden en gebouwen is bepalend voor wat er mogelijk is. Een vergunning om te mogen (ver)bouwen wordt altijd getoetst aan het bestemmingsplan.

Procedure bestemmingsplannen

Het ontwikkelen en vaststellen van een bestemmingsplan gaat in een aantal stappen. Iedere stap wordt afgesloten met een officiële bekendmaking in de krant en op deze website. Na een bekendmaking kunt u binnen een bepaalde termijn reageren op het bestemmingsplan. De reacties worden afgewogen door het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad, de Provincie of de Raad van State. Dit is per stap verschillend.

Voorontwerpbestemmingsplan

Voor bestemmingsplannen die grote veranderingen in de omgeving met zich mee brengt, wordt een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan wordt dan 6 weken ter inzage gelegd zodat u in een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie kunt laten weten wat u van het plan vindt. De inzage wordt aangekondigd op deze website en in de Ommelander Courant.

Ontwerpbestemmingsplan

Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit wordt 6 weken ter inzage gelegd. De inzage wordt aangekondigd op deze website, in de Ommelander Courant en in de Staatscourant. U kunt binnen de termijn uw zienswijze indienen. De gemeenteraad kan het ontwerpbestemmingsplan aanpassen na ontvangst van de zienswijzen.

Vaststelling en bekendmaking

De vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt bekend gemaakt via deze website, de Ommelander Courant en de Staatscourant. Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen 6 weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Als in de inzagetermijn geen beroep wordt ingediend, is het bestemmingsplan vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk en in werking.

Als er wel beroep is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het bestemmingsplan is dan pas onherroepelijk na uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.

Inzage vastgestelde bestemmingsplannen

Alle in werking getreden bestemmingsplannen zijn digitaal in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren versie van het plan kunt u inzien bij de balie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.
 

Bouwplan past niet in bestemmingsplan

Voor het bouwen of verbouwen heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. De voorwaarden voor deze bouw komen onder meer uit het bestemmingsplan. Daarom is het verstandig om vooraf het bestemmingsplan in te zien. Als uw bouwplan niet binnen de regels past, zijn er mogelijkheden om toch aan de voorwaarden te kunnen voldoen. Kosten voor het afwijken en wijzigen van een bestemmingsplan worden jaarlijks vastgesteld en opgenomen in de legesverordening van de gemeente.

Ontheffing bestemmingsplan

 In sommige gevallen kan op grond van de regels van het bestemmingsplan ontheffing worden verleend voor bepaalde afwijkingen. Dit verschilt per bestemmingsplan.

Afwijken van bestemmingsplan

Eerst wordt gekeken of in het plan zelf afwijkingsmogelijkheden zijn opgenomen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt daarnaast nog mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan. Afhankelijk van de soort afwijking wordt een reguliere procedure van 8 weken gevolgd of een uitgebreide procedure van 6 maanden.

Wijzigen van bestemmingsplan

Het wijzigen van een bestemmingsplan is een ingrijpende procedure en kan 6 maanden tot een jaar duren. Daarom is het verstandig om eerst een principeverzoek in te dienen bij het College om te informeren of er medewerking kan worden verleend aan uw initiatief. Dit is niet verplicht, maar het kan wel teleurstellingen of extra kosten voorkomen. U kunt uw brief ter attentie van het College sturen naar ons postadres. Bij een positief advies op uw principeverzoek kunt een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Het advies is geen formeel besluit van de gemeente. U kunt daarom niet in bezwaar gaan.