Home > Inwoners > Bouwen en wonen > Basisregistratie Personen (BRP)

Basisregistratie Personen (BRP)

In de BRP (de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) staan persoonsgegevens van iedereen die binnen de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar ook om gegevens over uw burgerlijke staat, nationaliteit, ouders, eventuele kinderen, enzovoort. Deze gegevens worden vaak automatisch door de gemeente verstrekt aan overheids- en een aantal maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak op de uit de BRP verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Registratie beperking gegevensverstrekking (geheimhouding)

U kunt de hierboven beschreven gegevensverstrekking niet voorkomen; deze is verplicht voorgeschreven. Soms komt het echter voor dat ook anderen vragen om uw gegevens in de BRP. Voor  die verstrekkingen kunt u geheimhouding aanvragen. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen) en de stichting interkerkelijke ledenadministratie. U kunt de gemeente schriftelijk vragen om aan deze derden geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Hiervoor is bij de Publieksbalie en via de website een speciaal formulier beschikbaar. Tevens is ook een formulier beschikbaar voor verzoek tot verwijdering van deze aantekening.

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn afgegeven uit de BRP? U kunt daar schriftelijk een overzicht van opvragen bij de gemeente. Binnen vier weken krijgt u dat overzicht dan kosteloos thuisgestuurd.

Juistheid van gegevens

Het is van groot belang dat de over u in de BRP opgenomen gegevens juist en actueel zijn. U kunt schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders vragen om uw gegevens in de BRP aan u bekend te maken. U krijgt uw gegevens dan binnen vier weken eenmalig kosteloos thuisgestuurd. Mochten de opgenomen gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht de desbetreffende gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het KCC 1e/2e lijn (burgerzaken), telefoonnummer 0595 - 437 555.