Home > Bestuur > Gemeenteraad > Wat doet de gemeenteraad

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Op het gebied van het gemeentelijk beleid is de gemeenteraad de baas. De raad beslist waar geld aan wordt besteed en aan welke gemeentelijke regels de burgers zich moeten houden.

Hoofdtaken

De raad heeft 3 hoofdtaken:

  • Volksvertegenwoordiging van inwoners in Eemsmond;
  • Vaststellen van de hoofdlijnen (kaders) van het beleid;
  • Toezien op de uitvoering van het beleid door het college.

Agendacommissie

De raad heeft een aparte agendacommissie ingesteld. Deze commissie heeft tot taak om de voorlopige raadsagenda en langetermijnagenda (LTA) voor te bereiden. De agendacommissie bestaat uit 6 personen. Dit zijn 3 raadsleden, de raadsvoorzitter, de griffier en de gemeentesecretaris. Zij vergaderen op dinsdag, voorafgaand aan de raadsvergadering.

Presidium

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad, de raadsvoorzitter en de griffier. Het presidium van Eemsmond vergadert één keer per zes weken. Meer informatie over het presidium vindt u in het reglement voor het presidium (pdf). Ook zijn de verslagen van het presidium te downloaden.

Klankbordgroep “Naar een veilig en kansrijk Eemsmond”

De leden van het presidium zitten in deze klankbordgroep waar de problematiek rondom de gaswinning en de aardbevingen wordt besproken. De verslagen van deze klankbordgroep kunt u downloaden.