Home > Bestuur > Gemeenteraad > Spreekrecht burgers

Spreekrecht burgers

De raad wil graag horen wat u als burger vindt van de voorstellen waar de raad over moet beslissen. Eén van de mogelijkheden die u daarvoor heeft is het spreekrecht.

Inspreken tijdens de raadsvergadering

Het spreekrecht betekent dat u gedurende vijf minuten het woord kunt voeren tijdens de raadsvergadering over een onderwerp dat op de agenda staat. Het spreekrecht wordt geregeld in artikel 19 van het Reglement van Orde (pdf) van de gemeente Eemsmond.

Inspraak aanvragen

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht dient u dit vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering telefonisch aan te geven bij de griffie. De griffier of griffiemedewerker zal u vragen over welke agendapunten u wenst in te spreken en of u op persoonlijke titel of namens een groepering spreekt.

Vervolgens meldt u zich 5 minuten voor aanvang van de vergadering bij de bodes en kunt dan plaatsnemen op de publieke tribune. De voorzitter zal u het woord geven. U kunt dan achter het spreekgestoelte plaatsnemen.