Home > Bestuur > College > Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijk orgaan Openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Adressen

Vorm van de regeling

Gemeenschappelijk orgaan

Plaats van vestiging

Eemsmond

Wettelijke voorschriften

 • Wet op het voortgezet onderwijs
 • Wet op het primair onderwijs

Overgedragen bevoegdheden

In stand houden van het openbaar onderwijs in de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond (22 basisscholen en 1 voortgezet onderwijsinstelling) en het Neutrale Primaire Onderwijs in Uithuizermeeden.

Deelnemers

 • De gemeenten:
  • De Marne
  • Winsum
  • Eemsmond

Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Adressen

Vorm van de regeling

Openbaar lichaam

Plaats van vestiging

Appingedam

Wettelijke voorschriften

Wet op het consumentenkrediet

Overgedragen bevoegdheden

Op zakelijke en sociaal verantwoordelijke wijze in de behoefte aan volkskrediet te voorzien, woeker en minder gewenste vormen van financiële dienstverlening te voorkomen en financiële hulpverlening.

Deelnemers

 • De gemeenten:
  • Delfzijl
  • Eemsmond
  • Appingedam
  • Loppersum
  • Bellingwedde
  • Pekela
  • Veendam
  • Oldambt

Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Adressen

 • Postadres: postbus 20000, 9930 PA Delfzijl
 • Bezoekadres: Joh. van den Kornputplein 10, Delfzijl

Vorm van de regeling

Openbaar lichaam

Plaats van vestiging

Delfzijl

Wettelijke voorschriften

 • Wabo
 • Bor
 • Mor
 • Wet milieubeheer
 • Gebruiksbesluit
 • Wet op de kansspelen
 • Wet geluidhinder
 • Leegstandswet
 • Huisvestingswet
 • Havenbeveiligingswet
 • Wet bodembescherming
 • Drank- en horecawet
 • Wro

Overgedragen bevoegdheden

Uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Deelnemers

 • De gemeenten:
  • Delfzijl
  • Eemsmond
  • Appingedam
  • Loppersum

Gemeenschappelijke regeling voor het grensoverschrijdend openbaar lichaam Eems Dollard Regio (EDR)

Adressen

 • Postadres: postbus 43, 9693 ZG Nieuweschans
 • Bezoekadres: Bunderpoort 14, Nieuweschans
 • Website: http://www.edr.eu/nl

Vorm van de regeling

Openbaar Lichaam

Plaats van vestiging

Leer (Duitsland)

Wettelijke voorschriften

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, het Land Nedersaksen en het Land Noordrijn-Westfalen inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten.

Overgedragen bevoegdheden

De EDR heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren.

Deelnemers

Aan de Nederlandse kant o.m.:

 • De provincies
  • Groningen
  • Drenthe
 • De gemeenten
  • Aa en Hunze
  • Appingedam
  • Assen
  • Bellingwedde
  • Borger-Odoorn
  • Coevorden
  • De Wolden
  • Delfzijl
  • Eemsmond
  • Emmen
  • Groningen
  • Grootegast
  • Haren
  • Hoogeveen
  • Hoogezand-Sappemeer

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen

Adressen

 • Postadres: postbus 584, 9700 AN Groningen
 • Bezoekadres: Hanzeplein 20, Groningen

Vorm van de regeling

Openbaar Lichaam

Plaats van vestiging

Groningen

Wettelijke voorschriften

Wet publieke gezondheid

Overgedragen bevoegdheden

Uitvoering geven aan de behartiging van de volgende belangen: bescher-ming en bevordering van de gezond-heid van de bevolking; rampenbes-trijding en crisisbeheersing; (doen) organiseren van zorg aan de bevolking.

Deelnemers

Alle 23 Groninger gemeenten.

Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Groningen

Adressen

Vorm van de regeling

Openbaar Lichaam

Plaats van vestiging

Groningen

Wettelijke voorschriften

Wet veiligheidsregio’s

Overgedragen bevoegdheden

Uitvoering te geven aan de behartiging van de volgende belangen: brandweerzorg;geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen rampenbestrijding en crisisbeheersing, bevolkingszorg, melding, alarmering en coördinatie ambulancezorg.

Deelnemers

Alle 23 Groninger gemeenten.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Adressen

 • Postadres: postbus 97, 9640 AB Veendam
 • Bezoekadres: Lloydsweg 17, Veendam
 • Website: http://od-groningen.nl

Vorm van de regeling

Openbaar Lichaam

Plaats van vestiging

Veendam

Wettelijke voorschriften

 • Wet gemeenschappelijkeregelingen
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Gemeentewet
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Besluit Risico’s Zware Ongevallen

Overgedragen bevoegdheden

Het uitvoeren van het Basistakenpakket voor Omgevingsdiensten, inhoudende vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavings-taken op het gebied van de Wabo, Wet milieubeheer en daaruit voortkomende regelgeving. Daarnaast coördineert en voert de Omgevings-dienst Groningen vergunning-verlenende, toezichthoudende en handhavings-taken uit voor inrichtingen die vallen onder het BRZO en de IPPC, categorie 4, het primaat ligt in beginsel binnen het werkgebied Groningen, Fryslân en Drenthe.

Deelnemers

 • Provincie Groningen
 • Alle 23 Groninger gemeenten

Gemeenschappelijke regeling Garantievoorziening voormalige Bestuursacademie Noord- Nederland

Adressen

 • Postadres: postbus 833, 9400 AV Assen

Vorm van de regeling

Openbaar Lichaam

Plaats van vestiging

Groningen

Wettelijke voorschriften

 • Algemene wet bestuursrecht
 • Gemeentewet
 • Provinciewet
 • Waterschapswet
 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Overgedragen bevoegdheden

Het voorzien in wachtgelden c.a. voor personeel dat in dienst is geweest van de Bestuursacademie Noord-Nederland.

Deelnemers

 • De provincies:
  • Groningen
  • Friesland
  • Drenthe
 • De waterschappen:
  • Boarn en Klif
  • Dollardzijlvest
  • Eemszijlvest
  • Friesland
  • Hunze en Aa
  • Lauwers-wâlden
  • MarneMiddel-see
  • Meppelerdiep
  • Noorderzijlvest
  • Sevenwolden
  • ’t Suydevelt
  • de Waadkant
 • Zuiveringsschap Drenthe
 • De 79 noordelijke gemeenten

Gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports

Adressen

Vorm van de regeling

Openbaar Lichaam

Plaats van vestiging

Delfzijl

Wettelijke voorschriften

 • Scheepvaartverkeerswet
 • Het Binnenvaartpolitie-reglement
 • de Wrakkenwet, het Loods-plichtbesluit 1995
 • het Voorschriftenbesluit Registerloodsen
 • de Wet voorkoming verontreiniging door schepen
 • de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (RVGZ)
 • de Wet vervoer gevaarlijke stoffen
 • deWaterstaatswet 1990
 • de Havenbeveiligingswet
 • het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaart

Overgedragen bevoegdheden

 • de publiekrechtelijke bevoegdheden in verband met het nautisch beheer, de scheepvaart, de havens en de vaarwegen, betreffende, en wel voor zover betrekking hebbende op het beheergebied; alsmede
 • de bevoegdheid terzake verordeningen te maken, ook voor zover op overtreding daarvan straf gesteld wordt; alsmede
 • de bevoegdheid tot opleggen van heffingen of belastingen

Deelnemers

Delfzijl, Eemsmond en provincie Groningen

Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen

Adressen

 • Postadres: postbus 18, 9980 AA Uithuizen
 • Bezoekadres: Nijverheidsweg 12, 9981 GJ Uithuizen
 • Website: http://www.abilitybv.nl

Vorm van de regeling

Openbaar Lichaam

Plaats van vestiging

Uithuizen

Wettelijke voorschriften

 • De participatiewet
 • De Wet sociale werkvoorziening

Overgedragen bevoegdheden

Uitvoering geven aan de taken en bevoegdheden van de Wsw en -voor zover gemandateerd- de taken en bevoegdheden van de Participatiewet.

Deelnemers

 • De gemeenten:
  • Eemsmond
  • De Marne
  • Winsum
  • Bedum

Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

Adressen

Vorm van de regeling

Openbaar Lichaam

Plaats van vestiging

Uithuizen

Wettelijke voorschriften

 • Wet Milieubeheer

Overgedragen bevoegdheden

Het samenwerkingsverband behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van het op een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwijderen van afvalstoffen. 

Deelnemers

 • De gemeenten:
  • De Marne
  • Eemsmond
  • Loppersum
  • Winsum