Home > Bestuur > Organisatie > Financiële stukken

Financiële stukken

Hier kunt u financiële stukken van de gemeente Eemsmond downloaden.

Kaderplan

De Kadernota geeft in hoofdlijnen de kaders van de gemeenteraad weer, waarmee het college van B en W de plannen voor het volgende begrotingsjaar kan uitwerken.

Begroting

De begroting gaat in op de plannen voor het komende jaar. De plannen zijn verdeeld in programma's. De begroting geeft ook een doorkijk naar de drie volgende jaren in de vorm van een meerjarenperspectief.

Rapportages

De voorjaarsrapportage, najaarsrapportage en de decemberrapportage zijn tussentijdse rapportages waarmee het college van B en W in een jaar verantwoording aflegt aan de gemeenteraad over de uitvoering van de plannen uit de begroting.

Jaarverslag en jaarrekening

Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van B en W eindverantwoording af aan de gemeenteraad.