Home > Bestuur > College > Besluitenlijsten B en W > Besluiten B en W Eemsmond week 23

Besluiten B en W Eemsmond week 23 (07-06-2018)

Dit item is verlopen op 15-06-2018.
  1. Vormvrije m.e.r.-beoordeling Industrieweg Uithuizen
  2. Vaststelling subsidie 2017 Stichting Muziekschool Hunsingo
  3. Wijzgingsplan Wilhelminastraat Uithuizermeeden
  4. BMWE: Monitor Sociaal Domein
  5. BMWE: Schuldhulpverlening
  6. BMWE: Rapport rekenkamer-commissie
  7. BMWE: procedure meldplicht datalekken

1. Vormvrije m.e.r.-beoordeling Industrieweg Uithuizen

(registratie 46019)

Het college besluit dat er geen milieueffectrapportage wordt opgesteld hoeft te worden.

2. Vaststelling subsidie 2017 Stichting Muziekschool Hunsingo

(registratie 45328)

Het college stelt de structurele subsidie aan Stichting Muziek Hunsingo over 2017 definitief vast op € 139.990,-. De raad wordt via een memo geïnformeerd.

3. Wijzigingsplan Wilhelminastraat Uithuizermeeden

(registratie 45653)

Het college besluit in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Uithuizermeeden-Koningin Wilhelminastraat en het ontwerp Beeldkwaliteitsplan. Ook besluit het college dat het niet noodzakelijk is om een milieueffectrapport op te stellen; tengevolge van de spoorlijn Groningen-Roodeschool dient een hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder te worden aangevraagd.

4. BMWE: Monitor Sociaal Domein

Met Mensenwerk Hogeland is sinds 1 januari 2018 de samenwerking aangegaan in het sociaal domein. Samen wordt er gewerkt aan de transformatie in het sociaal domein. Er zijn goede stappen in de samenwerking gezet, maar er is nog veel te doen. Het college besluit de monitor sociaal domein BMWE 1e kwartaal 2018 vast te stellen en deze monitor ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

5. BMWE: Schuldhulpverlening

De herindeling per 1 januari 2019 is aanleiding om de huidige schuldhulpverlening te heroverwegen. Het college besluit om het besluit schuldhulpverlening over te laten aan het nieuwe college en de nieuwe raad van de gemeente Het Hogeland en dit besluit in de eerste zes maanden van 2019 te laten nemen. De huidige raden worden hiervan op de hoogte gesteld middels een raadsmemo.

6. BMWE: Rapport rekenkamercommissie

Op verzoek van de gemeenteraden van de BMWE-gemeenten heeft de Rekenkamercommissie het Hoogeland onderzoek uitgevoerd naar de eigen bijdrage die van toepassing is bij Huishoudelijke Ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het onderzoek is afgerond. Het college besluit om kennis te nemen van het concept rapport `Eigen Bijdrage Hulp bij het Huishouden.

7. BMWE: procedure meldplicht datalekken

De Meldplicht datalekken (in werking getreden op 1 januari 2016) schrijft voor dat een gemeente binnen 72 uur een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien er een datalek is. Het college besluit om de 'Procedure meldplicht datalekken BMWE-gemeenten' vast te stellen en deze te publiceren.