Home > Bestuur > College > Besluitenlijsten B en W

Besluitenlijsten B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal iedere week op dinsdag. Tijdens deze besloten vergadering worden verschillende besluiten genomen. Welke dit zijn, kun u lezen in de besluitenlijsten. Oudere besluitenlijsten kunt u vinden onder de knop archief.

 • Besluiten B en W Eemsmond 2018 week 31

  1. Aanwijzing gemeentelijk monument
  2. Schriftelijke vragen ex. Artikel 44 RVO GemeenteBelangen inzake bouw kippenschuur Roodeschool
  3. Bestemmingsplan Uithuizen
  4. Verzoek tot handhaving
  5. Reactie wetsvoorstel instituut Mijnbouwschade Groningen
  6. Vrijgave budget en opdracht-verlening voorbereiding aanpak NSU
  7. Plan participatie en integratie statushouders 2018-2019
  8. Rapport Taskforce Jeugdhulp BMWE
  9. BMWE: Toeristische organisaties binnen de BMWE-gemeenten
  10. Vaststellen verlofperiode college 2018
  11. Stookverbod i.v.m. droogte
  12. Overeenkomst 1000-banenplan Rijksbijdrage SZW
  13. Brief aan de NCG met generieke toestemming tot inspectie van gemeentelijke gebouwen
  14. Advies over gaswinningsplan Groningenveld 2018-2019
  15. BMWE: Aanvraag subsidie Buurtzorg budget Zorginfrastructuur 2018
  16. Nagezonden stukken Jaarrekening 2017: Astrium Accountants en SiSa verantwoording
  17. Actieprogramma harmonisatie regels ruimtelijke ordening

  Lees verder
 • Besluiten B en W Eemsmond 2018 week 39

  1. Bestemmingsplan Roodeschool
  2. Woningbouwexploitaties in Usquert, Uithuizen en Uithuizermeeden
  3. Besluit vlekkenplan huisvesting gemeente Het Hogeland
  4. Intern controleplan 2018 Sociale Zaken en Werk Hoogeland
  5. Ontwerp begrotingswijziging 2018 PG&Z t.b.v. de implementatie van de aanbevelingen Taskforce Sturing Uitgaven Jeugdhulp tweede helft 2018
  6. Conceptplan van aanpak Omgevingsvisie
  7. Beëindiging uitbreiding stookverbod
  8. Afspraken en beschikking voor het oplossen van financiële open einden tussen de gemeente Eemsmond en Stichting Dorpscentrum Usquert
  9. Beleid zonne-energie Het Hogeland
  10. Continuering buurtsportcoachwerk in 2019 in Het Hogeland
  Lees verder
Archief