Hooilandseweg 145 Roodeschool

Dit item is verlopen op 10-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 09-11-2017
Publicatiedatum: 28-09-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Verzenddatum: 28-09-2017

De vergunning betreft:

Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Eemsmond maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben verleend voor het vestigen van een landbouwmechanisatiebedrijf aan de Hooilandseweg 145 te Roodeschool. De vergunning bestaat uit het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo) en het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 september 2017 tot en met 9 november 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Eemsmond.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u samen met een kopie van uw beroepschrift sturen aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.